תוכן עניינים

1. מידע כללי

א. פרטים אישיים במערכת הממוחשבת
ב. כתובות אינטרנט חשובות

2. מבנה הלימודים בתכנית

א. שעות להשלמת התואר
ב. חטיבות הלימוד
ג. סדר הלימודים בתכנית

3. איך מכינים מערכת שעות?

א. הכנת מערכת שעות
ב. העברת הקורסים לטופס הרישום

 

 1. מידע כללי


א. פרטים אישיים במערכת הממוחשבת:

לשם תקשורת שוטפת ועדכנית עם האוניברסיטה חשוב לעדכן פרטים אישיים באתר האוניברסיטה.
לשם כך יש להיכנס למידע אישי לסטודנטים>
בתיקיית המידע האישי שלכם תוכלו למצוא ולעדכן את הוראות הזיהוי שלכם, לבדוק את הפרטים האישיים, לעדכנם ולאשרם, וכן לבצע הוראת העברה מהדואר האוניברסיטאי לדואר האישי שלכם. הכרחי לבצע העברה זו (אלא אם כן יש בכוונתכם לפתוח באופן קבוע את תא הדואר האוניברסיטאי שלכם), שכן התכתובת עם האוניברסיטה, כולל עם מרצי הקורסים, מתבצעת באמצעות תיבת דואר זו ולעיתים קרובות תקבלו באמצעותה הודעות חשובות.

ב. כתובות אינטרנט חשובות:

אתר האוניברסיטה>

אתר הבית של הפקולטה לאמנויות>

ידיעון אמנויות תשע"ו>

אתר הבית של הפקולטה למדעי הרוח>

ידיעון מדעי הרוח תשע"ו>


2. מבנה הלימודים בתכנית

א. שעות להשלמת התואר:

סך כל השעות הנלמדות במהלך שלוש שנות התואר הראשון הוא 120 ש"ס (שעות סמסטריאליות).
שעה סמסטריאלית = שעה אחת בשבוע של מפגש כיתתי לאורך סמסטר.

הקורסים והסמינרים בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה לאמנויות הם בני 2 ש"ס או 4 ש"ס.* לדוגמה:

  • קורס שנפגש אחת לשבוע, במהלך סמסטר אחד בלבד, לשעתיים = 2 ש"ס.
  • קורס שנפגש אחת לשבועיים, במהלך כל השנה (2 סמסטרים), לשעתיים בכל פעם = 2 ש"ס.
  • קורס שנפגש פעמיים בשבוע, במהלך סמסטר אחד בלבד, לשעתיים בכל פעם = 4 ש"ס.


שימו לב: ישנם מקרים חריגים, שבהם קורס נפגש לארבע שעות, אך ערכו רק 2 ש"ס (בדרך כלל בחוג לקולנוע, בקורסים שבהם 2 מתוך 4 שעות מוקדשות לצפייה בסרטים).

כדי להשלים את התואר בשלוש שנים, בחלוקה שווה של שעות בין השנים, יש ללמוד 40 ש"ס בכל שנה (כלומר כ-20 ש"ס לסמסטר). מומלץ ביותר ללמוד בשנה הראשונה מספר שעות רב יותר, כדי להקטין את העומס בשנה השנייה והשלישית, שבהן מטלות הלימודים מורכבות יותר (ונדרשת בין השאר כתיבת עבודות סמינריוניות).ב. חטיבות הלימוד:

1. תכנית המצטיינים משלבת לימודים בשתי תכניות רב תחומיות:

  •  התכנית הרב-תחומית בפקולטה למדעי הרוח.
  •  התכנית הרב-תחומית בפקולטה לאמנויות.


2. התכנית מורכבת משלוש חטיבות לימוד, בנות 40 ש"ס כל אחת, לפי הפירוט הבא:
א. חטיבת קורסי ליבה, הכוללת:

ב. חטיבת מדעי הרוח: שני הקבצים, 20 ש"ס כל אחד.
ג. חטיבת אמנויות: שני הקבצים, 20 ש"ס כל אחד.

קורסי המאגר:
קורסי המבוא של כל החוגים בשתי הפקולטות (כלומר קורסים שבהם לומדים כלל תלמידי החוגים השונים). לרשות התלמידים עומדת רשימת קורסי מאגר המתעדכנת בכל שנה. מתוך רשימה זו יש לבחור במהלך השנתיים הראשונות של הלימודים קורסים בהיקף של 26 ש"ס. חובה לסיים את 26 שעות המאגר בשתי שנות הלימוד הראשונות.

הקורסים הייחודיים לתלמידי התכנית:
ניתנים על ידי מרצי התכנית. לומדים בהם רק תלמידי התכנית. הקורסים הייחודיים הם:
שנה א': כתיבה אקדמית (2 ש"ס), כתיבת תסריטים (2 ש"ס)
שנה ב': כתיבה יוצרת (2 ש"ס), קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים (2 ש"ס)
שנה ג': הערות שוליים: קריאות אינטרטקסטואליות א' (2 ש"ס), רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב' (2 ש"ס), אמנות ופעולה (2 ש"ס)


ההקבצים בשתי הפקולטות:
אשכולות לימוד המוצעים בשתי התכניות הרב-תחומיות להן שייכת תכנית המצטיינים (התכנית הרב-תחומית באמנויות והתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח).
כל אחת משתי התכניות הללו מציעה הקבצים "חוגיים" (או "תחומיים"), המייצגים את החוגים השונים באותה פקולטה (למשל: הקבץ ארכיאולוגיה, הקבץ היסטוריה והקבץ פילוסופיה בפקולטה למדעי הרוח; הקבץ קולנוע, הקבץ תיאטרון והקבץ תולדות האמנות בפקולטה לאמנויות).
כל אחת משתי התכניות הללו מציעה גם הקבצים "בין תחומיים", היינו אשכולות קורסים סביב נושאים ספציפיים (למשל: הקבץ פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי הרוח והקבץ צדק חברתי בפקולטה למדע הרוח).

לכל הקבץ סדר לימוד מוכתב. בדרך כלל הוא כולל חובת לימוד של מבואות, קורסי בחירה וסמינר. יש הקבצים שהיקף החובות שלהם גדול והיקף הבחירה מצומצם, ויש הקבצים שבהם היקף החובה מצומצם והיקף הבחירה גדול.

  • רשימת ההקבצים במדעי הרוח, סדר הלימוד בהם וחובותיהם נמצאים בידיעון המקוון של התכנית הרב תחומית במדעי הרוח:
   רשימת הקבצים חוגיים
   רשימת הקבצים בין תחומיים
  • רשימת ההקבצים, סדר הלימודים והחובות בהקבצי הפקולטה לאמנויות ניתנים לכם בנפרד, במסמך זה.
   את הקורסים בהקבצי אמנויות המפורטים בטופס זה, תמצאו בידיעון המקוון של התכנית הרב תחומית באמנויות: "רשימת קורסים".


   כללי הבחירה בהקבצים:
 • יש לבחור בשני הקבצים בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח ובשני הקבצים בתכנית הרב-תחומית באמנויות.
 • חובה לבחור לפחות בהקבץ חוגי (תחומי) אחד בכל פקולטה.
 • בפקולטה לאמנויות הבחירה של הקבץ בין-תחומי (למי שמעוניין בכך) איננה מתוך רשימת ההקבצים הבין-תחומיים המוצעת בידיעון התכנית הרב תחומית באמנויות. תלמידי תכנית המצטיינים יכולים ליצור לעצמם הקבץ בין-תחומי "חופשי", על פי בחירתם מתוך הקורסים המוצעים בכל ידיעון הפקולטה לאמנויות. זאת בכפוף לתנאים הבאים: 
  1. אין ללמוד בהקבץ זה קורסים השייכים להקבץ החוגי שבחרתם בפקולטה לאמנויות.
  2. יש להקפיד לבנות בהקבץ זה רצף של קורסי מבוא וקורסי המשך שיובילו לאפשרות להשתתף בסמינריון הדורש ידע מוקדם (עוזרי ההוראה של התכנית ישמחו לתת ייעוץ בעניין זה).
 • הקבצי התכנית הרב תחומית באמנויות כוללים קורסים "מצוטטים" מהפקולטה למדעי הרוח. ניתן לזהות קורסים אלה על פי מספרם שמתחיל ב-06. תלמידי תכנית המצטיינים לא רשאים לקחת קורסים אלה כחלק מההקבצים באמנויות. עליכם ללמוד במסגרת הקבצי אמנויות רק קורסים וסמינרים מהפקולטה לאמנויות שמספרם מתחיל ב-08.
 • בהקבצי מדעי הרוח מוצעים תת הקבצים הכוללים סמינריון וכאלה שאינם כוללים סמינריון. עליכם לקחת אך ורק הקבצים הכוללים סמינריון.ג. סדר הלימודים בתכנית לאורך 3 שנות הלימוד (לפי חלוקה שווה, 40 ש"ס בכל שנה):

שנה א' - 40 ש"ס:
לימודי ליבה - קורסי מבוא 14 ש"ס
לימודי ליבה - קורסים ייחודיים 4 ש"ס
הקבצים בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח 12 ש"ס
הקבצים בתכנית הרב-תחומית באמנויות 12 ש"ס

שנה ב' – 40 ש"ס:
לימודי ליבה – קורסי מבוא 16 ש"ס
לימודי ליבה – קורסים ייחודיים 2 ש"ס
המשך הקבצים במדעי הרוח 10/12 ש"ס
המשך הקבצים באמנויות 10/12 ש"ס

שנה ג' - 40 ש"ס:
לימודי ליבה – קורסים ייחודיים 6 ש"ס
השלמת הקבצים במדעי הרוח 16/18 ש"ס
השלמת הקבצים באמנויות 16/18 ש"ס

(כאמור, מומלץ להגדיל את מספר השעות בשנה א', בעיקר באמצעות הגדלת מספר שעות המאגר [מבואות]. ואולם אין לעלות על 48 ש"ס בשנה זו).

כלומר:
בשנה א' מתחילים להתקדם במקביל בשישה "מסלולים" מקבילים:
1.    קורסים ייחודיים: כתיבה אקדמית (2 ש"ס), כתיבת תסריטים (2 ש"ס).
2.    קורסי מאגר – מבואות משתי הפקולטות: בחירה מתוך רשימת קורסי המאגר – 14 ש"ס לפחות.
3.    קורסי מבוא/חובה של הקבץ אחד במדעי הרוח (חוגי!)
4.    קורסי מבוא/חובה של הקבץ שני במדעי הרוח (חוגי או בין-תחומי, לפי בחירה).
5.    קורסי מבוא/חובה של הקבץ אחד באמנויות (חוגי!)
6.    קורסי מבוא/חובה של הקבץ שני באמנויות (חוגי או בין-תחומי [חופשי]) לפי בחירה).

בשנה ב' ממשיכים את ההתקדמות בשישה מסלולים אלה (ומסיימים את לימודי המאגר), כדלקמן:
1.    קורסים ייחודיים: כתיבה יוצרת (2 ש"ס), קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים (2 ש"ס).
2.    קורסי מאגר – מבואות משתי הפקולטות (השלמה ל-26 ש"ס).
4-3. המשך הקבצי מדעי הרוח (סיום חובות ההקבצים, התחלת קורסי בחירה בהקבצים).
6-5. המשך הקבצי אמנויות (סיום חובות ההקבצים, התחלת קורסי בחירה בהקבצים).

ובשנה ג':
1.    קורסים ייחודיים: הערות שוליים: קריאות אינטרטקטואליות א' (2 ש"ס), רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב' (2 ש"ס), אמנות ופעולה (2 ש"ס).
4-3. השלמת הקבצי מדעי הרוח (קורסי בחירה וסמינרים).
6-5. השלמת הקבצי אמנויות (קורסי בחירה וסמינרים).

חשוב: בשנה א' אנחנו ממליצים שתלמדו, במידת האפשר, את כל שעות החובה של ההקבצים אותם בחרתם. זאת על מנת לייצר בסיס של ידע והכרות עם תכני יסוד שיאפשרו לכם להשתתף בשנים ב' וג' ללמוד בקורסי הבחירה והסמינריונים בנושאים שבחרתם על בסיס הכרות וידע. בשנה א' בדרך כלל לא מתחילים ללמוד קורסי בחירה, אבל תוכלו ללמוד מספר מצומצם של קורסים כאלה אם נשאר לכם מקום במערכת. העדיפו להתקדם עם קורסי המאגר שלכם, על פני קורסי בחירה בהקבצים.
3. איך מכינים מערכת שעות?


א. הכנת מערכת שעות

בתכנית המצטיינים הרישום לקורסים הוא "ידני" (ולא אלקטרוני), והוא מתבצע ביום ייעוץ (המתקיים בתחילת חודש ספטמבר) שבו עוזרי ההוראה של התכנית בודקים את מערכת השעות שהכינו כל תלמידה ותלמיד, מאשרים אותה ומעבירים להזנה למחשב.

חובה להסדיר את תשלום שכר הלימוד לפני מועד הרישום לקורסים בתכנית המצטיינים. במקרה שהתשלום לא יוסדר לפחות שבועיים לפני מועד הרישום – המחשב לא יקלוט את הקורסים ונאלץ לדחות את הרישום לקורסים לאחר הבידינג.
לקראת יום הרישום לקורסים בתחילת ספטמבר יש להכין מערכת לימודים לשני הסמסטרים, א' ו-ב'.
בשבוע השני של כל סמסטר, המוגדר "שבוע השינויים", ניתן לבצע שינויים במערכת (באישור עוזרי ההוראה).


הכנת המערכת כוללת שני שלבים:

  1. תכנון המערכת לפי ימים ושעות על טבלת מערכת שעות לשיבוץ קורסים הרלוונטית לשנה שלכם – א', ב' או ג' (מערכת שעות ריקה ובה פירוט ימי הלימודים ושעות הלימודים האפשריות. במערכת משובצים כבר הקורסים הייחודיים). הקפידו לבדוק היטב מהו הסמסטר, היום והשעה שבו נלמדים הקורסים ולא לבחור קורסים חופפים בשעות. המחשב לא קולט קורסים חופפים. הקורסים 
  2. העתקת הקורסים שנבחרו ושובצו בהצלחה ל"טופס רישום קורסים" הרלוונטי לשנה שלכם (טופס זה משמש להזנת הקורסים למחשב ביום הרישום).

   הטפסים נמצאים בקטגוריית "טפסים" באתר.


סדר מומלץ להרכבת מערכת השעות בטבלה:

  1. קורסים ייחודים לשנת הלימודים הרלוונטית (כבר משובצים בטבלה ובטופס הרישום).

  2. בחירת הקבצים ושיבוץ קורסי החובה שלהם בטבלה. לאחר שעיינתם, שקלתם ובחרתם את ההקבצים שאתם רוצים ללמוד הן במדעי הרוח והן בפקולטה לאמנויות (בכפוף להנחיות בסעיף הקודם ובהתייעצות עם עוזרי ההוראה, במידת הצורך), עליכם לבדוק מהו מבנה כל הקבץ שנבחר ומהם חובותיו.
   לדוגמה: ברשימה המפורטת של ההקבצים החוגיים של התכנית הרב תחומית במדעי הרוח (ראו כתובת לעיל), תחת הקבץ החוג להיסטוריה, מופיעות מספר אפשרויות להקבצים בהיסטוריה, על פי מיקוד תקופתי. אחד מהם הוא:
   הקבץ היסטוריה המתמקד בלימודי העת העתיקה. תיאור ההקבץ כולל את הפירוט הבא:

   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - שו"ת (שיעור ותרגיל) 4 ש"ס
   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה - שו"ת 4 ש"ס
   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים - שו"ת 4 ש"ס
   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים - שו"ת  
   או משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - שו"ת 4 ש"ס
   שיעורי בחירה או מבואות בעת העתיקה 4 ש"ס
   סמינריון בעת העתיקה (בו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט) 4 ש"ס
     סה"כ 20 ש"ס

   פירוט זה מראה כי היקף קורסי החובה בהקבץ הוא 12 ש"ס, וכי קורסי חובה אלה כוללים את הקורסים שכותרותיהם "חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה", "חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה" ו"חברה, משטר ותרבות בימי הביניים" (או "משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת"). היקף שיעורי הבחירה (מתוך החוג להיסטוריה, מסלול העת העתיקה) - 4 ש"ס, וסמינריון (ממסלול העת העתיקה) – 4 ש"ס.
   פירוט הקורסים עצמם – מספרי הקורסים, המרצים, הסמסטר, הימים והשעות בהם הם ניתנים נמצאים בידיעון החוג להיסטוריה (בתוך ידיעון הפקולטה למדעי הרוח).

  3. בחירת קורסי מאגר ושיבוצם:
   לאחר ששובצו קורסי החובה של ההקבצים יש לבחור בקורסי המאגר (מבואות בשתי הפקולטות) מתוך הרשימה המפורטת בידיעון.
   שימו לב כי אתם רשאים לבחור כל קורס מאגר שאתם חפצים בו, בלי קשר לשיוכו למדעי הרוח או לאמנויות.

 

עוד הערות חשובות:

  1. שימו לב: כאשר אתם בוחרים קורס ומשבצים אותו בטבלת המערכת, וודאו כי אתם משבצים אותו בטבלת הסמסטר הנכונה (א' או ב'), וכי אתם רושמים לצד שם הקורס גם את מספרו ואת מספר הקבוצה (סה"כ 10 ספרות).
  2.  רבים מהקורסים שמופיעים כקורסי חובה בהקבצים שונים מופיעים גם כקורסי בחירה במסגרת "קורסי המאגר" של התכנית. אפשר לבחור בקורסים אלה במסגרת המאגר, וכך 'לפנות' מקום בהקבץ לקורסי בחירה נוספים. אופציה אחרת היא לקחת את הקורסים האלה במסגרת ההקבץ וכך 'לפנות' מקום במאגר לקורסי מבוא בתחומים אחרים.
  3. אלו מכם שבוחרים בהקבץ קולנוע צריכים לקחת כחלק מקורסי המאגר את "מבוא לשפת הקולנוע".
  4. הקבץ מדעי החברה (המופיע ברשימת הקבצי התכנית הרב תחומית במדעי הרוח) לא פתוח לתלמידי תכנית המצטיינים.
  5. הקבץ מזרח אסיה (הפקולטה למדעי הרוח) מופיע בידיעון כהקבץ ללא סמינריון. תלמידים הבוחרים בהקבץ שיקבלו אישור מיוחד לכך מראש החוג למזרח אסיה (בתיווך ראש תכנית המצטיינים) יוכלו להשתתף, בשנה ג', בסמינריון של חוג זה (שאיננו מחייב ידיעת שפה). אחרים ייקחו סמינר נוסף בהקבץ השני שלהם.
  6. רוב הסיכויים שבתהליך הכנת המערכת תתקלו בהתנגשויות בין הקורסים השונים. זכרו שהקורסים הייחודיים הם חובה ולא ניתנים לשינוי. אם קורסי חובה של הקבץ אחד מתנגשים עם קורסי חובה של הקבץ אחר, תיאלצו לדחות חלק מהם להמשך. התנגשויות אלה הן בלתי נמנעות.


ב. העברת הקורסים לטופס הרישום

ביום הייעוץ והרישום יש להציג הן את טבלת מערכת השעות והן את "טופס הרישום" (תלמידי שנים ב' ו-ג' מתבקשים למלא מראש ולהביא איתם גם את טופס סיכום שנות לימוד בשנים קודמות). מילוי נכון ומלא של טופס הרישום הוא ערובה לתהליך רישום קל ומהיר. ניתן ואף רצוי למלא את טופס הרישום במחשב ולהדפיס.

  1. מלאו בקפידה את כל הפרטים האישיים שלכם.
  2. שימו לב שאתם רושמים את הקורסים מתחת לכותרת הנכונה (מאגר, הקבצי מדעי הרוח, הקבצי אמנויות).
  3. לכל הקבץ יש שם הקבץ ו"מספר מסגרת". רישום מלא ומדויק של מספר המסגרת הוא הכרחי: באמצעותו יודע המחשב לקטלג את הקורס במקומו (כקורס ייחודי, קורס מאגר או קורס השייך להקבץ). רישום לקורס בצירוף ציון מספר המסגרת המתאים מהווה "פתיחה" של ההקבץ. ראו את רשימת המסגרות של ההקבצים בקטגורית "טפסים".
  4. לצד שמו של כל קורס יש לציין (בעמודה המתאימה):
   סמסטר: א' או ב' (לקורס שנתי כותבים א+ב).
   שם קורס: מלאו את שמו המלא של הקורס.
   מספר קורס: מספר בין שמונה ספרות. למשל: 0672.1536.01
   קבוצה: מספר הקבוצה של רוב הקורסים הוא 01. כשלאותו קורס יש כמה קבוצות, מספר הקבוצה משתנה (02, 03...). לעיתים קורה שמספר הקבוצה אינו 01 גם כאשר אין קבוצות שונות. שימו לב לכך. מספר הקבוצה מופיע מימין למספר הקורס. לדוגמה: 0672.1536.01
   ש"ס: מספר השעות הסמסטריאליות, למשל 2 או 4 (מספר הש"ס מצוין לצד שם הקורס בידיעון).


יש להגיע ליום הרישום עם מערכת מסודרת ומוכנה ככל האפשר. טופס הרישום המוכן ייחתם על ידינו ביום הרישום ואותו תצטרכו להעביר להזנת הקורסים למחשב.
ניתן לקבל עזרה בהכנת המערכת באמצעות המייל או בפגישה אישית לפני ימי הרישום.בהצלחה!!!!!!