הלימודים מורכבים משלוש חטיבות:


א. חטיבת לימודי ליבה:
קורסי מבוא המוצעים בשתי הפקולטות ("מאגר")   26 ש"ס (שעות סמסטריאליות)

קורסים ייחודיים לתלמידי התכנית                     14 ש"ס


ב. חטיבת לימודי מדעי הרוח:
שני הקבצים (20 ש"ס כל אחד)
בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח                  40 ש"ס


ג. חטיבת לימודי אמנויות:
שני הקבצים (20 ש"ס כל אחד)
בתכנית הרב-תחומית באמנויות                      40 ש"ס


סה"כ השעות לתואר                                 120 ש"ס

 

חטיבות הלימוד השונות נלמדות במקביל ובהדרגה לאורך שלוש שנות הלימודים בתכנית. את קורסי המבוא (ה"מאגר") יש לסיים במהלך השנתיים הראשונות. היקף הלימודים בכל שנה הוא כ-40 ש"ס.
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא השלמת הקורסים הייחודיים של השנה הראשונה וציון ממוצע כולל של 85 לפחות.

התכנית מחייבת שלוש שנות לימודים מלאות ורצופות, וסיום התואר הראשון במסגרת זמן זו.